GHOR Rotterdam Rijnmond (K4 vragenlijst)

Stap 1 van 7

Uw mening over de organisatie en het werk is belangrijk!

Waarom deze vragenlijst?

Herbezinning

Zoals u weet is de GHOR Rotterdam-Rijnmond bezig met een herbezinning op de huidige strategie. De GHOR heeft MERIDIO gevraagd om dit proces te begeleiden en gezamenlijk met belangrijke partijen uit de omgeving en de medewerkers te komen tot een nieuwe strategie.

U bent door onze opdrachtgevers benaderd om uw mening te geven over dit onderwerp.

Onderzoeksvragen

Wij zijn door de betrokken bestuurders (mw A. van Daalen , mw Y. van Duijnhoven en dhr J. van Leeuwen) om de volgende vragen te beantwoorden.

  1. Een heldere omschrijving van de doelstelling, taken en middelen van de GHOR RR met inachtneming van de in de aanleiding genoemde ontwikkelingen, zodanig dat de GHOR Rotterdam-Rijnmond zich kan ontwikkelen tot een toekomstbestendige organisatie;
  2. Een advies over de beste positionering van het GHOR bureau binnen de VRR, uitgaande van de toekomstige taakuitvoering en beoogde doorontwikkeling;
  3. Een stakeholdersanalyse en een SWOT-analyse ten behoeve van de positioneringsvraag en de doorontwikkeling;
  4. Een voorstel voor implementatie (plan van aanpak), zodanig dat de GHOR RR de omschreven toekomstige taken en beoogde rollen adequaat kan uitvoeren, inclusief de daarvoor te realiseren randvoorwaarden;
  5. Voorstel voor communicatie intern en met stakeholders.

Het proces om te komen tot beantwoording van deze vragen moet gedragen moeten worden.

Onze aanpak hierbij is integraal waarbij vanuit de verschillende interne en externe stakeholders samen wordt gewerkt vanuit de verschillende disciplines naar een gedragen richting voor de doorontwikkeling. Dit is de reden waarom we graag met u in gesprek gaan. Het gesprek zal hoofdzakelijk gaan over de eerste 3 vragen. De laatste 2 vragen komen later aan bod.

Aanpak volgens de K4 methodiek

Het product van de bovengenoemde werkwijze zijn niet alleen analyses en adviezen. Bij deze aanpak wordt ook tijdens het proces een begin gemaakt met de implementatie daarvan.

Daarbij wordt de MERIDIO K4-methodiek ingezet. De aanpak is erop gericht om de kracht van de organisatie en haar stakeholders te benutten. De voorgestelde aanpak brengt de zienswijzen van interne en externe stakeholders samen om, met een integrale benadering van de problematiek, een basis te leggen voor de implementatie van de doorontwikkeling.

Dit kan als volgt visueel worden weergegeven:


De aanpak is erop gebaseerd dat de oplossingsrichting voor de doorontwikkeling van de GHOR RR een combinatie is van hetgeen voortkomt uit alle ‘raakvlakken’ van dit lemniscaat. Deze aspecten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en hebben een continu invloed op elkaar.

Wij willen u graag uitnodigen om uw bijdrage aan het proces te leveren.

De aanpak in tijd kan als volgt worden weergegeven: (we bevinden ons op dit moment in stap 4)

Hoe vult u deze vragenlijst in?

Deze vragenlijst bevat een aantal stellingen waarover u uw mening geeft. Vul het antwoord in dat het meest van toepassing is. Wij gebruiken de antwoorden als voorbereiding op het individuele gesprek met u en om de komende strategiesessies zo goed mogelijk voor te bereiden. Samen spreken we af in hoeverre we de informatie die u ons geeft kunnen gebruiken. Het gaat ons om de algemene trends die we gaan gebruiken in diverse vervolggesprekken.

Mocht u vragen hebben bij het invullen van de vragenlijst neemt u dan contact op met ons secretariaat via secretariaat@meridio.nl

Bij voorbaat dank voor uw medewerking en graag tot snel.